Gelet op de toenemende waarde die toegekend wordt aan het recht op privacy, hecht Hoogendam Advocaten er belang aan om inzicht te geven op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerkingsverantwoordelijke

P.J. Hoogendam, M.G. Cantarella en T. Venneman (voor eigen rekening en risico samenwerkend onder de naam Hoogendam Advocaten) zijn de verwerkingsverantwoordelijke. Hoogendam Advocaten is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG in Den Haag. Telefonisch kunt u ons bereiken op 070-3832233. Per e-mail zijn wij bereikbaar op info@hoogendam-advocaten.nl.

Toepassing Privacy Statement

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Hoogendam Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van sollicitanten én personen die werkzaam zijn bij Hoogendam.

Dit Privacy Statement is in ieder geval van toepassing op:
– cliënten van Hoogendam Advocaten
– potentiële cliënten, waarmee een of meerdere medewerkers van Hoogendam Advocaten, eerste contacten heeft gelegd of wenst te leggen
– bezoekers van de website (www.hoogendam-advocaten.nl)
– alle andere personen die contact opnemen met Hoogendam Advocaten of van wie Hoogendam Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Type persoonsgegevens

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens: persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt middels het contactformulier of in een (telefonische) bespreking met een medewerker, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die door justitie aan ons zijn verstrekt in onze hoedanigheid als uw raadsman/raadsvrouw.

Persoonsgegevens door u verstrekt:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website.
– IP-nummer
– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Gebruik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens gebruiken wij slechts voor een beperkt aantal doeleinden.

1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.

Op het moment dat u ons de opdracht geeft om uw belangen in een zaak te behartigen, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Afhankelijk van de aard van de zaak en/of een eventuele aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand kunnen extra gegevens aan u worden gevraagd. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van de facturatie van de geleverde werkzaamheden.

2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Advocaten moeten bijvoorbeeld uw identiteit verifiëren.

3. Het onderhouden van contact met u

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem. Deze contactgegevens zullen worden gebruikt om met u over uw zaak in contact te blijven en u conform de voor advocaten geldende verplichtingen van informatie over uw zaak te kunnen blijven voorzien.

4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie

Om de dienstverlening te verbeteren worden bepaalde gegevens in beperkte gevallen nader geanalyseerd.

De volgende gegevens analyseren wij:

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Hoogendam Advocaten verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Dit zijn bijvoorbeeld uw wensen die u bijvoorbeeld in een gesprek met een medewerker hebt aangegeven, maar ook anonieme gegevens over de vraag wanneer onze website wordt bezocht.

5. Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond, kunt u de vraag gesteld krijgen om mee te werken aan een onderzoek. Dit onderzoek noemen wij het cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

6. Het verbeteren en beveiligen van onze website

7. Het maken van gebruikersstatistieken

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming
– Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Wettelijke verplichting
– In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Hoogendam Advocaten zich op baseert zijn:

Toestemming

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden

Hoogendam Advocaten wenst bij voorkeur geen persoonsgegevens te delen met derden. Dit vloeit mede voort uit de geheimhoudingsplicht voor advocaten. Soms is het echter – bijvoorbeeld in uw belang – nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst of een andere procedure waarbij meerdere partijen zijn betrokken.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 070-3832233 of info@hoogendam-advocaten.nl

Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via 070-383233 of info@hoogendam-advocaten.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens/

Functionaris gegevensbescherming
Om te waarborgen dat er zorgvuldig en prudent met uw gegevens wordt omgegaan, heeft Hoogendam Advocaten mr. J.W. Grift als functionaris gegevensbescherming aangesteld.