Hoogendam Advocaten is een samenwerkingsverband van advocaten, bestaande uit de volgende advocaten: mr. P.J. Hoogendam, mr. M.G. Cantarella en mr. T. Venneman. Deze partners werken voor eigen rekening en risico. Dit houdt in dat als u wordt bijgestaan door de mrs. Hoogendam, Grift, Castermans of Lut, u een overeenkomst van opdracht aangaat met Hoogendam Advocaten (P.J. Hoogendam). Indien u wordt bijgestaan door mr. Cantarella, gaat u een overeenkomst van opdracht aan met alleen mr. Cantarella (KvK: mr. M.G. Cantarella, Hoogendam Advocaten). Wanneer mr. Venneman uw advocaat is, gaat u een overeenkomst van opdracht aan met mr. Venneman (KvK: mr. T. Venneman).

Op de dienstverlening door al onze advocaten zijn de algemene voorwaarden van Hoogendam Advocaten van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u hierna en kunnen op verzoek worden toegezonden.

Algemene voorwaarden van Hoogendam Advocaten

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht terzake juridische dienstverlening tussen Hoogendam Advocaten en diens opdrachtgevers. Hoogendam Advocaten wijst de behandeling van de zaak toe aan één of meerdere van de bij Hoogendam Advocaten werkzame advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Hoogendam Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Hoogendam Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in rekening is gebracht in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 50.000,00.
  3. Voor zover Hoogendam Advocaten derden inschakelt, zal steeds de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Hoogendam Advocaten is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Hoogendam Advocaten gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Hoogendam Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Hoogendam Advocaten.
  5. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dat door de individuele advocaten wordt gehanteerd. Verschotten en overige kosten die door Hoogendam Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  6. Opdrachtgever kan op een tekortkoming in een prestatie van Hoogendam Advocaten geen beroep meer doen indien hij niet binnen 60 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, heeft geprotesteerd. Het recht op schadevergoeding alsmede ieder ander recht van opdrachtgever in verband met de tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Hoogendam Advocaten aansprakelijk is.
  7. De werkzaamheden en verschotten worden periodiek bij de opdrachtgever in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente alsook incassokosten verschuldigd. Hoogendam Advocaten behoudt zich het recht voor in dat geval zijn werkzaamheden op te schorten.
  8. Het dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar na het einde van de zaak bewaard, waarna het Hoogendam Advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.
  9. Klachten over de werkzaamheden van advocaten of medewerkers van Hoogendam Advocaten worden in behandeling genomen volgens het klachtenreglement van Hoogendam Advocaten. Indien dit voor de klager niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan klager de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is van toepassing op alle overeenkomsten met Hoogendam Advocaten en kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
  10. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Hoogendam Advocaten is onderworpen aan het Nederlandse Recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen – voor zover deze niet aan de Geschillencommissie Advocatuur kunnen worden voorgelegd – uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.